Neshla Avey Mind, Body & Spirit Fayre October 2018